Algemene voorwaarden opleidingen Offermans & van Gemert B.V.

 logo Offermans & van Gemert BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en leveringen door Offermans & van Gemert B.V. te Loon op Zand.

Artikel 2. Inschrijven

Inschrijving op een door Offermans & van Gemert B.V. aangeboden opleiding, workshop of training (hierna te noemen opleiding), geschiedt door (online) aanmelding op de website www.offermansvangemert.nl. Het inschrijfformulier op de website dient volledig ingevuld te worden. Het formulier kan tevens geprint worden en per post worden opgestuurd naar Offermans & van Gemert B.V., Berkenlaan 12, 5175BM Loon op Zand of (gescand) per email naar persoonlijk@offermansvangemert.nl. Op het moment, waarop Offermans & van Gemert B.V. een bevestiging stuurt van de inschrijving voor één of meer opleidingen, komt de overeenkomst voor deelname aan die opleiding(en) tot stand.

Artikel 3. Toestemming verwerking en bewaren persoonsgegevens

Door in te schrijven voor een opleiding geeft u toestemming aan Offermans & van Gemert BV om uw gegevens op te slaan en te bewaren voor zover en zolang als dat nodig en relevant is. Als u zich inschrijft voor een opleiding voor het behalen van PE punten van een certificerend instituut geeft u daarmee toestemming aan Offermans & van Gemert BV om uw gegevens en aanwezigheid te melden aan het certificerende instituut conform de eisen en voorwaarden van dat instituut. Zie ook de Privacyverklaring op de website: https://offermansvangemert.nl/privacy-verklaring/

Artikel 4. Aanmelding deelnemer

De overeenkomst komt tot stand met de deelnemer die op het inschrijfformulier, dat door Offermans & van Gemert B.V. is ontvangen via de website, per post of (gescand) per email, wordt vermeld, tenzij door Offermans & van Gemert B.V. anders, met een opdrachtgever die de deelnemer aanmeldt, wordt overeengekomen (zoals met deelnemers en/of organisaties, die meerdere deelnemers tegelijk aanmelden). Voor elke deelnemer dient een afzonderlijke inschrijving te worden verricht, tenzij anders wordt overeengekomen met Offermans & van Gemert B.V. (zoals bij incompany opleidingen). Deelnemers die zich inschrijven voor een opleiding geven daarmee tevens te kennen te voldoen aan de eventuele aan de opleiding gestelde inschrijvings- en/of diplomaeisen. Indien een opdrachtgever meerdere deelnemers aanmeldt, geeft deze daarmee te kennen dat de aangemelde deelnemers voldoen aan de eventuele aan de opleiding gestelde inschrijvings- en/of diplomaeisen.

Artikel 5. Prijzen

De prijzen zoals vermeld in onze uitingen gelden per individuele deelnemer. Genoemde prijzen zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief de vooraf ter beschikking gestelde voorbereidingsmaterialen en tijdens de opleiding uit te reiken lesmateriaal, koffie, thee en lunch. De genoemde opleidingsprijzen in onze uitingen zijn onder voorbehoud. Voor het toekennen van RB-PE punten geldt een toeslag van € 35 per opleiding.

Artikel 6. Facturering en betaling

Door inschrijving verplicht de deelnemer of andere opdrachtgever zich tot betaling van het volledige deelnemersgeld.

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt u de factuur. Deze factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn. De kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde bedragen bij niet tijdige betaling zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7. Annulering door klant

Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk (per mail of post) plaats vinden. Indien annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is dit kosteloos. Indien annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 50% van de opleidingsprijs verschuldigd. Indien annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 100% van de opleidingsprijs verschuldigd. Deelnemers die zich inschrijven voor een open groep hebben een kosteloze bedenktijd van 14 dagen. 

Artikel 8. Vervanging

Indien een deelnemer verhinderd is om aan een opleiding deel te nemen, dan kan een vervanger kosteloos diens plaats innemen. Deze vervanging dient plaats te vinden voordat de opleiding van start is gegaan. In dat geval dient de deelnemer zorg te dragen voor inschrijving van de nieuwe deelnemer, uiterlijk twee dagen vóór de bijeenkomst, per email of per post. Tijdens de opleiding is vervanging niet mogelijk. Bij tijdige vervanging van een deelnemer worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Annulering door Offermans & van Gemert B.V.

Offermans & van Gemert B.V. heeft het recht om, bij een te gering aantal inschrijvingen, een opleiding uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, in overleg met de deelnemer of opdrachtgever, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het voor dié bijeenkomst betaalde de factuurbedrag. De terugbetaling wordt binnen 5 werkdagen verwerkt.

Artikel 10. Omboeken

Het omboeken van een ingeschreven deelnemer naar een latere soortgelijke opleiding is mogelijk tot twee weken vóór de bijeenkomst. De omboeking is uitsluitend mogelijk met een kortere termijn, indien in overleg met- en goedgekeurd door Offermans & van Gemert B.V.. Bij omboeking wordt door Offermans & van Gemert BV € 65,- kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Offermans & van Gemert BV voor enig verlies of schade (zowel zaak- als letselschade), ontstaan in verband met het verloop en-/of de inhoud van een opleiding is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door handelen of nalaten door de directie, medewerkers of freelance docenten, in dienst van Offermans & van Gemert B.V.. Iedere aansprakelijkheid van Offermans & van Gemert B.V. voor schade door diefstal van goederen is uitgesloten.

Artikel 12. Studiematerialen en intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom met betrekking tot de studiematerialen (zoals syllabi, casuïstiek, presentaties ed.) berust bij Offermans & van Gemert B.V.. Indien Offermans & van Gemert B.V. studiematerialen betrekt bij een andere leverancier, dan berust het intellectuele eigendom bij de betreffende leverancier.

De deelnemer of opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de ontvangen studiematerialen door de ingeschreven deelnemer(s) zelf te laten gebruiken. Het is de deelnemer of andere opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de studiematerialen op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of aan enige derde ter beschikking te stellen. Dit verbod geldt tevens voor digitaal geleverde studiematerialen in welke vorm dan ook, met dien verstande dat deze door de deelnemer(s) mag worden opgeslagen voor eigen gebruik, in hun eigen persoonlijke omgeving. Het is de deelnemer niet toegestaan op basis van de door Offermans & van Gemert BV verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken en gebruikte lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven.

Artikel 13. Vragen

Vragen over opleidingen, trainingen en workshop zullen, voor zover mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen worden beantwoord. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, geeft Offermans & van Gemert B.V. hierover bericht met een indicatie wanneer een antwoord op de vraag verwacht kan worden.

Artikel 14. Klachten

Een deelnemer die een klacht heeft over een door Offermans & van Gemert BV verzorgde opleiding dient deze klacht schriftelijk, binnen vier weken nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, te sturen aan de directie van Offermans & van Gemert BV, Berkenlaan 12, 5175BM Loon op Zand. Door de directie wordt de klacht in behandeling genomen.Door de directie van Offermans & van Gemert BV wordt de klacht in behandeling genomen. Binnen één ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht door Offermans & van Gemert BV, ontvangt de deelnemer of andere opdrachtgever van de directie van Offermans & van Gemert BV bericht over zijn beslissing op de klacht. Mocht er langere tijd nodig zijn voor de beslissing op de klacht, dan ontvangt de deelnemer binnen deze vier weken daarover bericht.Indien de deelnemer of opdrachtgever zich niet kan vinden in de beslissing van de directie van Offermans & van Gemert BV, kan deze in beroep gaan bij een beroepscommissie, onder leiding van de mw. K. Kivits LLM, juriste bij LexCura. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afwikkeling daarvan wordt door Offermans & van Gemert gedurende één jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Overeenkomsten tussen Offermans & van Gemert BV en de deelnemer of andere opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, dienstverlening of leveringen door Offermans & van Gemert BV, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zeeland-West Brabant, behoudens verwijzing en cassatie conform Nederlands burgerlijk procesrecht.

Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden

Offermans & van Gemert BV heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gelden uitsluitend voor nieuwe overeenkomsten, die worden afgesloten nádat deze gewijzigde voorwaarden op de website van Offermans & van Gemert BV (www.offermansvangemert.nl) zijn gepubliceerd.

Artikel 17. Informatie op website

Alle informatie op deze website (www.offermansvangemert.nl) is onder voorbehoud van wijzigingen in de opleidingsprogramma’s met betrekking tot de data, de prijzen en locaties.