Algemene voorwaarden opleidingen open inschrijving

Offermans & van Gemert B.V.

 

Inschrijving

Inschrijving door een deelnemer vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan Offermans & van Gemert B.V. te mailen of te sturen. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.

 

Opleidingsprijzen

De prijzen zoals vermeld in onze uitingen gelden per deelnemer. Genoemde prijzen zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn inclusief tijdens de opleiding uit te reiken lesmateriaal, koffie, thee en lunch. De genoemde opleidingsprijzen in onze uitingen zijn onder voorbehoud. Voor het toekennen van RB-PE punten geldt een toeslag van € 35 per opleiding.

 

Annulering

Annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk (per mail of post) plaats vinden. Indien annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is dit kosteloos. Indien annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 50% van de cursusprijs verschuldigd. Indien annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding plaats vindt, is 100% van de cursusprijs verschuldigd.

 

Annulering door Offermans & van Gemert B.V.

Bij een te gering aantal deelnemers houdt Offermans & van Gemert B.V. zich het recht voor een opleiding te annuleren. Deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 

Vervanging

Indien een deelnemer verhinderd is om aan een opleiding deel te nemen, dan kan een vervanger kosteloos diens plaats innemen. Deze vervanging dient plaats te vinden voordat de opleiding van start is gegaan. Tijdens de opleiding is vervanging niet mogelijk.

 

Factuur

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt u de factuur. Deze factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn. De kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde bedragen bij niet tijdige betaling zijn voor rekening van de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid

Offermans & van Gemert B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door een deelnemer, die is ontstaan tijdens of in verband met een opleiding.

 

Toestemming verwerking en bewaren persoonsgegevens

Door in te schrijven voor een opleiding geeft u toestemming aan Offermans & van Gemert BV om uw gegevens op te slaan en te bewaren voor zover en zolang als dat nodig en relevant is. Als u zich inschrijft voor een opleiding voor het behalen van PE punten van een certificerend instituut geeft u daarmee toestemming aan Offermans & van Gemert BV om uw gegevens en aanwezigheid te melden aan het certificerende instituut conform de eisen en voorwaarden van dat instituut. Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring.

 

Materialen

Alle van of namens Offermans & van Gemert BV in het kader van een opleiding, cursus, training of workshop door de deelnemer aan de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan op basis van de door Offermans & van Gemert BV verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken en gebruikte lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven.

 

logo Offermans & van Gemert BV